ارسال رایگان

ارسال رایگان

ارسال رایگان در کردستان کالا

ارسال کالا در سایت کردستان کالا گاها مشمول شرایط ارسال رایگان میگردد.

این شرایط متغیر بوده و بنا به “جشنواره های ارسال کالا به صورت رایگان”تعیین میشود.

شما عزیزان میتوانید در جشنواره های ارسال کالای رایگان با توجه به شرایط مورد اشاره در سایت از ارسال کالا به صورت رایگان برخوردار شوید.

X